Biuro Analiz Sejmowych Biuro Analiz Sejmowych - Kancelaria Sejmu
Sejm RP  Zagórna 3  English version 
Nagłówek - Przed pierwszym czytaniem

Prezentowane na stronie dokumenty stanowią utwory i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich w jakiejkolwiek formie wymaga za każdym razem przytoczenia imienia i nazwiska jego autora (wraz z podaniem źródła).

Przykład:
W. Wróbel, Opinia do projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i innych ustaw (druk sejmowy nr 236), Biuro Analiz Sejmowych 2006.

Konieczne jest zachowanie nienaruszalności treści i formy przekazanego utworu, jak również rzetelne wykorzystania utworu.

Przykład przytaczania tekstu opinii:
W. Wróbel podkreśla, że „wprowadzenie surowszych sankcji karnych, musi pozostawać w zgodzie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w szczególności zaś spełniać warunek «konieczności», jaki wynika z zasady proporcjonalności (stosunkowości) ustanawianych w ustawie ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw”.

Przykład streszczenia
W. Wróbel zauważa, że konstytucyjna zasada proporcjonalności w zakresie zmiany represyjności ustawodawstwa prawnokarnego wymaga uwzględnienia warunku „konieczności”.

Bez uzyskania dodatkowego pozwolenia od Kancelarii Sejmu można:

— korzystać z opinii w zakresie własnego użytku osobistego,
— rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji jedynie krótkie streszczenie opinii, zachowując wierność tezom autora,
— korzystać z opinii w celach dydaktycznych lub badawczych w zakresie badań własnych prowadzonych przez instytucje naukowe i oświatowe,
— przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki opinii, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

BAS odpowiada za przekazane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie spełnia wyżej określone warunki.



Odnośnik do góry do góry




Ilustracja
Ilustracja - gradientElement menu - wyszukiwanie zaawansowaneElement menu - newsletterElement menu - FAQElement menu - mapa stronyIlustracja