Biuro Analiz Sejmowych Biuro Analiz Sejmowych - Kancelaria Sejmu
Sejm RP  Zagórna 3  English version 
Nagłówek - Zadania Biura

Biuro Analiz Sejmowych zapewnia posłom i organom Sejmu informacje o szczególnej rzetelności, które pozwalają na bezpieczne i efektywne wykonywania mandatu poselskiego oraz gwarantują właściwą pozycję parlamentu w systemie trójpodziału władzy.

Do zadań Biura należy

 • wsparcie doradztwem naukowym procesu legislacyjnego
 • pomoc ekspercka w sprawowaniu mandatu poselskiego
 • prace badawcze (prawo, gospodarka, społeczeństwo) związane z procesem legislacyjnym
 • działalność doradcza i opiniodawcza w zakresie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • współpraca ze służbami prawnymi Unii Europejskiej.

Zadania te Biuro wykonuje przez:

 • doradztwo z zakresu tematyki prawnej i ustrojowej, w szczególności:
  • badania konstytucyjności przygotowywanych rozwiązań prawnych, ich zgodności z prawem europejskim
  • wykładnie Regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
  • analizy poprawności, efektywności i jakości przygotowywanych rozwiązań prawnych we wszystkich dziedzinach prawa
  • konsultacje w problemach prawnych związanych bezpośrednio z wykonywaniem mandatu.
 • doradztwo z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej, w szczególności w zakresie:
  • rozwoju gospodarczego
  • finansów i budżetu państwa
  • rozwoju społecznego
  • edukacji, nauki i postępu naukowo-technicznego
  • rolnictwa i rybołówstwa
  • ochrony środowiska naturalnego
  • rozwoju regionalnego
  • instytucji państwa i sektora samorządowego
  • społeczeństwa obywatelskiego
  • pozycji Polski w Europie i świecie.

Podstawowe formy działania

Do podstawowych form naszej działalności należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych będących w toku prac legislacyjnych
 • obsługa merytoryczna komisji sejmowych
 • odpowiadanie na zapytania poselskie
 • analizy porównawcze i interdyscyplinarne
 • organizacja seminariów i konferencji
 • przygotowywanie publikacji.

Usługi Biura świadczone są przez:

 • pisemne opracowanie ekspertyz i opinii
 • dyżury konsultantów poselskich
 • udostępnienie zbiorów z elektronicznej bazy ekspertyz.

Biuro Analiz Sejmowych współpracuje ze środowiskami akademickimi oraz z parlamentarnymi służbami prawnymi i badawczymi innych państw, w tym z European Centre for Parliamentary Research & Documentation. Biuro jest także polskim partnerem EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) – sieci wyspecjalizowanych parlamentarnych jednostek badawczych, które zajmują się oceną nowych technologii oraz analizą ich wpływu na życie społeczne i gospodarcze.

W czym nie możemy pomóc

Niestety, z powodu ograniczeń formalnych i możliwości zespołu,
nie możemy pomóc w:
 • przygotowywaniu projektów ustaw i uchwał oraz założeń do nich
 • opiniowaniu projektów, które nie są drukami sejmowymi
 • badaniu tematów niezwiązanych z pracami legislacyjnymi lub niełączących się wprost z obowiązkami posła, a wynikających bezpośrednio z wykonywania przez niego mandatu
 • indywidualnych sprawach wyborców
 • tłumaczeniach i przekładach
 • wykonaniu ekspertyz dotyczących konkretnych spraw sądowych.Odnośnik do góry do góryIlustracja
Ilustracja - gradientElement menu - wyszukiwanie zaawansowaneElement menu - newsletterElement menu - FAQElement menu - mapa stronyIlustracja