Biuro Analiz Sejmowych Biuro Analiz Sejmowych - Kancelaria Sejmu
Sejm RP  Zagórna 3  English version 
Nagłówek - prezentacja zespołu

Zespół kierujący Biurem Analiz Sejmowych


Wojciech Arndt - Dyrektor Biura Analiz Sejmowych; doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, teorii i filozofii prawa. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Sekretarz naukowy „Przeglądu Sejmowego” oraz członek redakcji „Horyzontów Polityki”. Pracował m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2007-2011 był prezesem Zarządu Fundacji Ius et Lex.

Przemysław Sobolewski - wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych; doktor nauk prawnych - specjalizacja prawo cywilne, prawo handlowe i prawo medyczne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał także stopień doktora. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych (monografii, artykułów i glos) w języku polskim i angielskim, w szczególności komentarza do Kodeksu cywilnego. W Biurze Analiz Sejmowych zatrudniony od 2010 r. na stanowisku specjalisty do spraw legislacji, następnie starszego specjalisty, naczelnika wydziału, a obecnie wicedyrektora. Wykładowca prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Krystyna Trembicka - wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych; profesor nauk społecznych – politolog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; specjalistka w zakresie myśli politycznej, systemów politycznych, partii i ruchów politycznych, systemów bezpieczeństwa. Autorka i współautorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych; redaktor naczelny czasopisma „Infos”; w BAS odpowiada za doradztwo świadczone przez Wydział Analiz Politologicznych i Wydział Analiz Społecznych i Ekonomicznych. Wykładowca na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Adam Karczmarek - naczelnik Wydziału Analiz Prawnych, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez 6 lat prowadził też ćwiczenia z publicznego prawa gospodarczego. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, handlowego, cywilnego i gospodarczego. W Biurze Analiz Sejmowych zatrudniony od 2009 r. kolejno na stanowisku aplikanta, młodszego specjalisty, specjalisty i naczelnika.

Ziemowit Cieślik - naczelnik Wydziału Analiz Prawa Międzynarodowego i Zagranicznych Systemów Prawnych; doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. W Biurze Analiz Sejmowych odpowiada za doradztwo prawne z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego

Zofia Szpringer - naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik i wicedyrektor Instytutu Finansów w Warszawie oraz naczelnik Wydziału Studiów Budżetowych BSE. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących krajowych i międzynarodowych finansów publicznych. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym m.in. 2 komentarzy do ustawy o finansach publicznych, artykułów nt. unii bankowej, budżetu zadaniowego, procedur budżetowych, niezależnych rad fiskalnych, zadłużenia Polski i zasad zarządzania finansami publicznymi. Sporządziła kilkaset opinii i ekspertyz dla Posłów i komisji sejmowych, a także odpowiedzi dla European Centre for Parliamentary Research & Documentation (ECPRD). Aktywnie uczestniczy w corocznych spotkaniach organizowanych przez OECD (Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions). Jest także członkiem zespołu redakcyjnego Zeszytów Prawniczych odpowiedzialnym za prawo finansowe oraz rady programowej Studiów BAS.

Dobromir Dziewulak - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się polityką oświatową oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów szkolnych na świecie. Autor wielu publikacji w tym książek, monografii, artykułów, haseł do encyklopedii, tłumaczeń, recenzji i ekspertyz Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzony na Uniwersytecie Warszawskim tytułem najlepszego wykładowcy i wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Specjalizuje się w międzynarodowych analizach porównawczych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień parlamentarnych, protokolarnych, ustroju, regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, wewnętrznej sytuacji politycznej, społecznej, oświatowej oraz innych bieżących zagadnień w państwach obcych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego "Studia BAS".Ilustracja
Ilustracja - gradientElement menu - wyszukiwanie zaawansowaneElement menu - newsletterElement menu - FAQElement menu - mapa stronyIlustracja