Biuro Analiz Sejmowych Biuro Analiz Sejmowych - Kancelaria Sejmu
Sejm RP  Zagórna 3  English version 
FAQ


NAJCZĘŚCIEJ KIEROWANE PYTANIA DO BIURA ANALIZ SEJMOWYCH
 • Jakie osoby i organy są uprawnione do korzystania z usług BAS?

Biuro wykonuje swe zadania na rzecz Sejmu i jego organów, klubów parlamentarnych i kół poselskich, jak również indywidualnych posłów - zachowując wskazaną hierarchię ważności spraw.

W imieniu posła ekspertyzy mogą zlecać:
 • asystenci poselscy
 • dyrektorzy biur poselskich
 • pracownicy klubów parlamentarnych
W takim przypadku konieczne jest pisemne upoważnienie, złożone przez posła w punkcie konsultacyjnym.

Powrót do góry strony do góry

 • Jakich zleceń BAS nie wykonuje?
BAS nie przyjmuje zleceń na wykonanie ekspertyz dotyczących:
 • przygotowywania projektów ustaw i uchwał oraz założeń do nich,
 • opiniowania projektów, które nie są drukami sejmowymi,
 • tematów niezwiązanych z pracami legislacyjnymi lub niełączących się z obowiązkami posła, które wynikają bezpośrednio z wykonywania przez niego mandatu,
 • indywidualnych spraw wyborców,
 • tłumaczeń i przekładów,
 • ekspertyz dotyczących konkretnych spraw sądowych.


Powrót do góry strony do góry

 • Jaka jest forma składania zleceń?
Pisemna - zlecenie złożone w punkcie konsultacyjnym lub przesłane e-mailem (ze skrzynki poselskiej) lub faksem.

Ustna - w sformułowaniu treści zlecenia bezpośrednio pomogą pracownicy punktu konsultacyjnego. Treść zapytania można formułować zarówno osobiście, jak i telefonicznie.

Zalecamy jednak składać zlecenia na wykonanie ekspertyzy osobiście w punkcie konsultacyjnym, co zapewnia doprecyzowanie tematu sporządzanej opinii. Osobiste składanie zlecenia daje również możliwość sprawdzenia, czy dany temat był już przedmiotem prac Biura Analiz Sejmowych. Wówczas możliwe jest otrzymanie ekspertyzy na interesujący temat od razu, bez konieczności oczekiwania na jej wykonanie.Powrót do góry strony do góry

 • Jak wygląda odbiór ekspertyzy?
Ekspertyza jest wysyłana przez Biuro do organów Sejmu. W przypadku zleceń poselskich, ekspertyzy oczekują na posła w punkcie konsultacyjnym. Istnieje możliwość przesłania wykonanej opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

Powrót do góry strony do góry

 • Czy ekspertyzy zamawiane przez posłów są płatne?
Biuro Analiz Sejmowych świadczy bezpłatnie usługi na rzecz ww. podmiotów w zakresie swoich zadań i możliwości. Jeżeli posłowie chcieliby zamówić wykonanie ekspertyzy, której temat wykracza poza zadania Biura Analiz Sejmowych (np. analiza projektu niebędącego drukiem sejmowym), to mają do dyspozycji procedurę zleceń kierowanych przez klub parlamentarny.

Powrót do góry strony do góry

 • Jaka jest procedura zlecenia ekspertyzy przez klub parlamentarny?
Każdy klub parlamentarny dysponuje określoną kwotą na ekspertyzy prawne. Jej wysokość jest proporcjonalna do liczby członków danego klubu. Zlecenie w tej procedurze wymaga kilku kroków:

1. Klub wyszukuje eksperta i ustala z nim temat i termin wykonania zlecenia.
2. Klub występuje do Biura Analiz Sejmowych o sporządzenie opinii na dany temat i wyznacza jej wykonawcę, z którym już takie wykonanie ekspertyzy ustalił.
3. Biuro Analiz Sejmowych zajmuje się całokształtem spraw administracyjnych, czyli sporządzeniem umowy, wystawieniem rachunku i wynagrodzeniem eksperta.

Powrót do góry strony do góry

 • Jaki jest termin wykonania zlecenia?
Odpowiedzi udzielamy w formie pisemnej w najkrótszym możliwym terminie (przeciętnie około 14 dni). Priorytetowe są dla BAS ekspertyzy legislacyjne i regulaminowe.

Termin realizacji zleceń na indywidualne pytania poselskie jest zazwyczaj dwukrotnie dłuższy.

Należy jednak pamiętać, iż często realizacja zlecenia może wymagać więcej czasu, w szczególności gdy:
 • tematem jest analiza prawnoporównawcza lub dotyczy rozwiązań przyjętych w różnych krajach (tzw. zlecenia międzynarodowe),
 • wykonanie ekspertyzy zostało powierzone ekspertowi zewnętrznemu,
 • ekspertyza wymaga zebrania koniecznych do jej sporządzenia dodatkowych informacji, wymiany korespondencji z innych podmiotami, dokonania tłumaczeń z obcego języka lub z innych powodów jest bardziej niż przeciętnie pracochłonna.

  Powrót do góry strony do góry

 • W jakich sposób można dotrzeć do publikacji BAS?
Publikacje BAS są regularnie umieszczane w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej. Jeżeli jednak interesująca Państwa pozycja nie jest możliwa do pobrania, to zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki Sejmowej (w dniach miedzy posiedzeniami Sejmu RP jest otwarta dla każdego). Najnowsze publikacje są również dostępne w pokoju nr 12 koło Biblioteki Sejmowej,

Powrót do góry strony do góry

 • Czy opinie i ekspertyzy prawne wykonywane przez BAS są informacją publiczną?
Tak - wszystkie opinie i ekspertyzy wykonywane przez BAS są informacją publiczną. Jednakże jeżeli jest się osobą, która nie jest uprawniona do korzystania z usług BAS, to w celu udostępnienia konkretnej opinii należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu RP.

Powrót do góry strony do góry

 • Gdzie można znaleźć informację odnośnie do opinii będących w posiadaniu BAS?
Komórką organizacyjną BAS, zajmującą się przyjmowaniem zleceń oraz gromadzeniem danych odnośnie do zleceniodawców oraz tematów wykonywanych opinii, jest punkt konsultacyjny BAS (tel. 694-22-86, 694 17-10, faks 694-22-91).

Powrót do góry strony do góry

 • Czym jest punkt konsultacyjny?
Punkt konsultacyjny jest miejscem, gdzie każdy poseł może liczyć na pomoc i poradę w zakresie zadań realizowanych na jego zlecenie przez Biuro Analiz Sejmowych. Zespół punktu konsultacyjnego zapewnia fachową obsługę posła w zakresie zlecenia/odbioru ekspertyz prawnych oraz udziela wszelkich informacji, którymi dysponuje Biuro Analiz Sejmowych.

Można nas znaleźć w sali nr 12 na wysokim parterze Starego Domu Poselskiego (vis a vis dolnej palarni, pomiędzy restauracją "Hawełka" a Biblioteką Sejmową).

Tel.
(0 22) 694-22-79
(0 22) 694-22-86
(0 22) 694-17-10
Faks
(0 22) 694-22-91

e-mail:
punkt_konsultacyjny@sejm.gov.pl

Punkt jest czynny codziennie w godzinach 8-16, a w dni posiedzeń do zakończenia obrad.Ilustracja
Ilustracja - gradientElement menu - wyszukiwanie zaawansowaneElement menu - newsletterElement menu - FAQElement menu - mapa stronyIlustracja